Projektai

                     

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis
 
Projektas Nr. 09-026-P-0001 „Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas“
 
Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos medicinos biblioteka įgyvendina projektą „Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas“, projekto kodas Nr. 09-026-P-0001.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Projekto tikslas - projekto metu siekiama išspręsti ankstyvųjų diagnostikos programų (toliau ir – ADP), krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, storosios žarnos vėžio, prostatos vėžio ir asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, ir kitų vykdymo, koordinavimo, stebėsenos ir analizės problematiką. Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti ADP programų pasiekiamumą, koordinavimą ir stebėseną, sukuriant nacionaliniu mastu veikiančią ADP programų vykdymo koordinavimo ir stebėsenos informacinę sistemą, taip užtikrinant pažangių paslaugų teikimą valstybėje, visuomenei skaitmeninių paslaugų kūrimą, elektroninių paslaugų sklaidos užtikrinimą, klientų patirties valdymą, efektyvų ir tvarų nacionalinės e. sveikatos sistemos veikimą, patikimumą, našumą bei jos tolesnį vystymą.

Pagrindinė Projektu siekiama spręsti problema – šalyje, siekiant užtikrinti sėkmingą atrankinės patikros programų vykdymą, didžiausia atsakomybė ir našta tenka asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau ir – ASPĮ). ASPĮ lokaliai formuoja kviečiamų dalyvauti atrankinės patikros programose tik savo pacientų dalyvių sąrašus ir organizuoja jų pakvietimą dalyvauti programose. Šiuo metu nėra automatizuotas ir kontroliuojamas kvietimo dalyvauti prevencinėse programose procesas. Nėra tikslių duomenų, ar visi galintys dalyvauti prevencinėse programose sulaukia kvietimo, kokios jų atsisakymo dalyvauti patikros programose priežastys. Nevykdoma centralizuota, pastovi pacientų, dalyvaujančių prevencinėse programose, stebėsena, kurios pagrindu būtų priiminėjami savalaikiai, tikslingi sprendimai. Pats dalyvis neturi galimybės sekti jam priklausančių programų sąrašo. Dalyje ASPĮ, kurios neturi atrankinės patikros programų koordinatoriaus pareigybės, pacientai kviečiami dalyvauti programose neorganizuotai, nesistemingai, netolygiai.

Projekto tikslinė grupė - Lietuvos Respublikos gyventojai, regioninių koordinavimo centrų koordinatoriai, ASPĮ atstovai ir LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Planuojami Projekto pokyčio rezultatai:

  1. Bus sukurti ADP tyrimų ir susijusių su ADP nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo MNKV IS ir sąsajų pakeitimai - remiantis tarptautinėmis nomenklatūromis ir klasifikatoriais, bus sukurti  ADP tyrimų ir kiti ADP reikalingi klasifikatoriai ir/ar jų rinkiniai, sukurtas įgyvendinimo vadovas (IG), pasirinktos klinikinės dokumentacijos (apskaitos formų) struktūrizavimo ir duomenų modeliavimas,  atliktas semantinis suderinamumas;
  2. Bus sukurta ESPBI IS posistemė (ADPP IS), kurią sudarys registracijos ir informavimo, programų stebėsenos, administravimo, informacijos saugos ir ataskaitų moduliai;
  3. Bus atnaujintas ir išplėstas ESPBI IS funkcionalumas, sudarant galimybę ADPP IS per integracinę sąsają gauti visą reikiamą informaciją apie ADP programose dalyvaujančių pacientų tyrimų bei konsultacijų rezultatus ir vykdyti jų stebėseną;
  4. Bus atnaujinta ir išplėsta išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos funkcionalumas, suteikiant koordinatoriams/ ASPĮ vadovo paskirtas darbuotojams galimybę ADP programų dalyviams nuotoliniu būdu registruoti vizitui pas specialistus, atšaukti apsilankymą, stebėti visų planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją;
  5. Bus įdiegtos pacientų informavimo apie ADP priemonės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. gegužės 10 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 5 839 870,36 Eur (iš jų PVM 742 540,43 Eur).